Tratnik.info spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema, skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu doloèene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na tratnik.info, pa ne prevzemamo nobene odgovornosti za zašèito podatkov na teh spletnih straneh.

Tratnik.info  se zavezuje, da bo po svojih najboljših moèeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani.
Da bi prepreèili nepooblašèen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje,
zagotovili pa njihovo toènost in ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehniène in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

PIŠKOTKI (Cookies)

Piškotki so informacija o vašem obisku spletnih strani. Na vaš raèunalnik se ob obisku spletne strani namesti piškotek (datoteka z informacijami), ki po eni strani poskrbi za enostavnejši in hitrejši prenos podatkov, po drugi pa predstavlja vdiranje v zasebnost oziroma možnost kasnejšega usmerjenega oglaševanja.

Vsebina piškotka

V piškotku so osnovni podatki o vašem obisku doloèene spletne strani. Najprej ime vašega raèunalnika oziroma vaše, ter ime obiskane spletne strani. Vsebina piškotka se shrani
v posebni mapi na vašem raèunalniku. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljalcu spletne strani, ki ste jo obiskali. Na ta naèin se lahko izve marsikaj o strojni opremi vašega raèunalnika in o uporabi interneta.

Piškotke lahko z doloèenimi nastavitvami brišemo, izkljuèujemo oziroma jih uporabljamo pogojno. Brskalniki so naèeloma nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavraèajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz podroèja, zapisanega v naslovni vrstici.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

Friderik Tratnik s.p.
Ob meži 29, 2391 Prevalje
Tel.: (02)-8240410, (02)-8240412
Iz tujine: +3862-8240410
Fax.: 028240411
Gsm: 041 615 636, 031 615 636
Iz tujine: +38641-615636
email: maja.tratnik-hober@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2007 Friderik Tratnik s.p. Politika Zasebnosti :: Pravna Pojasnila    o avtorjih